Contact for  :    087-506-7659    

การเรียน Online ได้ครึ่งเสียครึ่ง จริงหรือไม่

เมื่อกล่าวถึงการเรียนแบบ Online จะมีการแสดงถึงคุณประโยชน์อย่างมหาศาล จนยากที่ใคร ๆ จะโต้แย้งหรือคัดค้าน เพราะคุณสมบัติของเทคโนโลยีที่นำมาใช้สามารถลดข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งเวลาและสถานที่ของการเข้าถึงความรู้ และสามารถจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ที่อยู่ในสภาวการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถเรียนแบบปกติ ได้ การเรียน Online สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ และความดีงามของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษา สามารถลดข้อจำกัดเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งเป็นประเด็นทางสังคม สามารถส่งเสริมการจัดการศึกษาสนองความต้องการที่หลากหลาย และเกิดความคุ้มประโยชน์อย่างมากในการลงทุนทางการศึกษาด้วยการนำเทคโนโลยี Online มาใช้

การเรียน Online หรือ Online Learning เป็นการเรียนด้วยการใช้ Internet โดยผู้เรียนกับผู้สอนไม่ต้องอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน การเรียนที่ตรงข้ามกับการเรียน Online คือ การเรียนแบบปกติ (Usual Instruction) ที่มีผู้สอนและผู้เรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันเห็นหน้ากัน หรือ เรียกว่า แบบ “face-to-face” การเรียนแบบ Online นี้จัดเป็นการศึกษาทางไกล ตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดำเนินการหลักสูตรระดับปริญญาระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548 ลงประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 โดยเฉพาะในข้อ 7.3 ที่เป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์และบังคับให้การเรียนการสอนมีองค์ประกอบหลักอยู่ 12 ประการ ได้แก่ (1) Homepage (2) Content Presentation (3) Learning Resources (4) External Resources (5) E-Laboratory (6) AV Center (7) Assessment (8) Web board (9) Chat room (10) E-mail Address (11) Frequency Asked Questions และ (12) Personal profile

การส่งเสริมการเรียน Online เกิดขึ้นโดยแรงผลักดันของเทคโนโลยีและการใช้ ความรู้ ความคิดและเหตุผลเชิงตรรกะของนักวิชาการโดยมีคุณสมบัติและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นฐานการคิด จึงเป็นที่น่าเชื่อถือและคิดว่าว่าจะได้ผลดี เพราะมีการนำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาใช้ มีการบังคับให้ผู้ที่ต้องการจัดการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาแสดงความพร้อมในการใช้โปรแกรมชุดคำสั่งหรือ Software ให้มีระบบการจัดการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Learning Management System-LMS) ให้มีการพัฒนาระบบการจัดการเนื้อหา (Content Management System-CMS) ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น จึงเกิดเป็นความมั่นใจกับผลที่เกิดขึ้น และเป็นที่คาดหมายว่าเป็นคุณค่าที่ดีงามเหมาะสมในการจัดการศึกษาในอุดมคติ หรือ เป็น “คุณค่าในอุดมคติมากกว่าคุณค่าเชิงประจักษ์”

เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดแสดงถึงคุณค่าที่แท้จริงหรือคุณค่าที่ประจักษ์ การโปรโมชั่น หรือส่งเสริมจึงเกิดขึ้นมาก มีการนำเสนอข้อมูลแสดงจำนวนและตัวเลขของผู้ที่เรียนในระบบ Online ในต่างประเทศให้เห็นถึงความสำเร็จในการโปรโมชั่น ผู้บริหารบางท่านได้รับข้อมูลก็หลงใหลเชื่อถือกับคุณภาพและประสิทธิภาพของการเรียน Online และดูเหมือนผู้บริหารส่วนหนึ่งจะเชื่อว่า การเรียน Online จะเปลี่ยนแบบแผนหรือค่านิยมของการเรียนได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไป มีผลการศึกษาเชิงประจักษ์จำนวนมากในสหรัฐอเมริกายืนยันตรงกันพบว่า การเรียนแบบ Online ได้ผลเพียง 50 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น จึงเป็นการเรียนที่ “ได้ครึ่งเสียครึ่ง” ซึ่งควรจะได้ผลอย่างน้อย 70-80 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับการเรียนแบบปกติ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปปิดหลักสูตรการศึกษา Online และมีคำถามเชิงวิชาการเกิดขึ้นถึงคุณค่าของการเรียน Online ที่แท้จริงมากขึ้น

ในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งที่เปิดการเรียนการสอนแบบ Online ซึ่งเมื่อเริ่มเปิดหลักสูตรคิดว่าจะทำกำไรได้อย่างมากเพราะลงทุนน้อยแต่รับผู้เรียนได้จำนวนมาก รวมทั้งคิดว่าผู้เรียนคงชอบการเรียนทางไกลแบบ Online เพราะไม่ต้องเดินทางไปเรียน หรือเรียนที่ไหน เมื่อไรก็ได้ จึงหันมาขอเปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกลด้วยการเรียนแบบ Online เมื่อเปิดเรียนอาจมีการโปรโมชั่นหาผู้สมัครมาเรียนได้จำนวนมาก แต่เมื่อเรียนไประยะหนึ่งพบว่า ผู้เรียนลดลงจำนวนมากเช่นกัน บางแห่งลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เรียนทั้งหมด อัตราการจบการศึกษามีน้อย ทำให้ต้องมีการปรับตัวแก้ไขปัญหาให้กับผู้เรียน นำไปสู่ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา

อาจารย์ ดร. ดุษฎี สีวังคำ อาจารย์มหาวิทยาลัยสยามได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองการสอนทางไกลบนอินเทอร์เน็ตสำหรับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาเอกหลักสูตร Ph.D. Technical Education Technology หรือ ปรด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การศึกษานี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกลตามประกาศของ สกอ. และได้วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบจำลองที่พัฒนาขึ้นในหลายด้าน ในด้านหนึ่งของการศึกษานี้พบว่า ประสิทธิภาพของระบบการสอนทางไกลบนอินเทอร์เน็ตขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของผู้เรียนอย่างมีนัยสำคัญ หมายความว่า ถ้าผู้เรียนมีความรับผิดชอบสูงระบบการศึกษาทางไกลก็จะมีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาได้มาก และเป็นเช่นเดียวกันในทางกลับกัน

คุณค่าของการเรียน Online ที่เป็นคำถาม

1. ผู้เรียนต้องการเรียน Online อย่างแท้จริงหรือเป็นการหยิบยื่นให้ การให้ทางเลือกในการเรียนกับผู้เรียนด้วยการเสนอเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วและเป็นเทคโนโลยีที่ไม่มีเจตนาคิดขึ้นเพื่อการเรียนการสอน แต่นำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนแบบ Online คำถามคือ การเรียน Online เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือ เป็นการสนองความต้องการทางการเรียนของผู้เรียนที่ต้องการเรียน Online ที่แท้จริง

2. การเรียน Online เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใคร สำหรับผู้อยู่ในวัยเรียนอาจเป็นการตอกย้ำความหย่อนสมรรถนะทางการเรียนในระบบการเรียนปกติของผู้เรียน ความหย่อนสมรรถนะมีความหมายรวมทุกด้านที่เป็นสมรรถนะของผู้เรียน ทั้งด้านกาย ปัญญา อารมณ์ เศรษฐกิจและสังคม การสมัครเข้าเรียน Online เป็นทางเลือกเพื่อการรอเรียนที่อื่น เมื่อเวลาผ่านไปจึงมีการ “ออกกลางคัน” หรือ Dropout ก่อนจบการศึกษาจำนวนมาก ถึงแม้การเรียน Online จะเป็นวิธีการที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มคนเฉพาะบางกลุ่มก็ตาม แต่คำถามคือ การเรียน Online เหมาะสมที่จะเป็นทางเลือกของกลุ่มคนวัยเรียนหรือไม่ และเหมาะสำหรับใครบ้าง

3. การเรียน Online ใช้ได้กับทุกรายวิชาหรือไม่ การถกเถียงเพื่อเอาชนะในคำถามนี้ไม่สามารถหาคำตอบได้ แต่ผู้ที่อยู่ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ยืนยันว่า ไม่สามารถสอนได้กับทุกรายวิชาในสาขาวิชา ดังนั้นการเรียนแบบ Online จึงไม่ตอบสนองการเรียนได้ทุกรายวิชา คำถามคือ รายวิชาอะไรที่ใช้การเรียน Online ได้ดี รายวิชาอะไรที่ใช้สอนพอได้ และรายวิชาอะไรที่ใช้ไม่ได้

4. การเรียน Online ควรใช้กับการศึกษาระดับใด การเรียน Online มีการโปรโมชั่นให้ใช้ได้กับทุกระดับการศึกษาถึงแม้เคยมีผลการศึกษาเสนอไว้แล้วว่า การเรียน Online ใช้ได้ผลดีกับระดับบัณฑิตศึกษา แต่ก็ยังมีการพยายามนำมาใช้ในระดับที่ต่ำกว่าบัณฑิตศึกษา เพราะเมื่อมีการเรียนหรือได้รับอนุมัติให้มีการเรียน Online เกิดขึ้นก็จะมีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ทั้งที่รู้และไม่รู้แฝงอยู่ในการโปรโมชั่นการเรียน Online ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเป็นความชอบธรรมของระบบประชาธิปไตยที่ใช้เสียงข้างมากตัดสินซึ่งถูกวิจารณ์ว่า “เป็นความถูกต้องในการเลือกสิ่งที่ผิด” คำถามคือ การเรียน Online ควรใช้ในการศึกษาระดับใด และมากน้อยเท่าไร

5. การเรียน Online มีคุณภาพเทียบเคียงกับแบบปกติหรือไม่ การยอมรับระบบการศึกษาเป็นการพิจารณาถึงคุณภาพของระบบการศึกษาที่สามารถทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ มีสมรรถนะ และบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ได้กำหนดไว้ และจะสามารถนำมาทดแทนการเรียนการสอนแบบปกติที่เป็นอยู่ได้หรือไม่ คำถามคือ การเรียน Online สามารถทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ หรือสมรรถนะเท่าเทียมกับการเรียนแบบปกติหรือไม่ หรือมีสมรรถนะครบถ้วนตามที่ต้องการได้หรือไม่

สรุป

เมื่อมีจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยการเรียนแบบ Online และมีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้ง 12 รายการตามประกาศของ สกอ. ดังกล่าวมาใช้เป็นข้อกำหนด จะมีคำถามที่เกิดขึ้นตามมาอีกมาก ทั้งคำถามเชิงอุดมคติ หรือเชิงปรัชญาของการจัดการศึกษา และคำถามในเชิงปฏิบัติ ถึงแม้บางคำถามจะมีคำตอบแต่ก็เป็นคำตอบที่ยังสร้างคำถามอีกต่อไปได้ ไม่อาจเป็นคำตอบสุดท้ายได้

ดังนั้น จึงควรมีการทบทวนการจัดการศึกษาทางไกลหรือ การเรียน Online เสียใหม่และเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่าง ๆ ตามประกาศที่อาจไม่มีความจำเป็นหรือเพิ่มเติมส่วนที่จำเป็นขึ้นอีกสำหรับการเรียน Online รวมทั้งกำหนดแนวทางการโปรโมชั่น การเรียน Online ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดภาวะของ “ได้ครึ่งเสียครึ่ง” เหมือนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเรียนรู้จากบทเรียนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์

0 responses on "การเรียน Online ได้ครึ่งเสียครึ่ง จริงหรือไม่"

Leave a Message

เกี่ยวกับเรา

คอร์สเรียนออนไลน์ เรียนออนไลน์ กับ ULEARN 360 เราคือสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จบสิ้น เราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย และยกระดับขีดความสามารถของทั้งผู้เรียนรู้ และผู้สอน

บ.ดูอิทยัวร์เว็บ จก. สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 39/5 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560010960
087-506-7659
[email protected]

คำถามที่พบบ่อย

สมัครเข้าร่วมเป็นผู้สอนกับ ULEARN 360 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อขายคอร์สเรียนของคุณให้กับผู้สนใจหลายล้านคนทั่วประเทศ เพียงเท่านี้คุณก็จะมีรายได้แบบ พาสซีฟ อินคัม (Passive Income) เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพียงคุณสร้าง คอนเทนท์ (Content) หรือ คอร์สเรียน ที่น่าสนใจ ง่ายในการเรียนรู้ และชวนติดตาม แล้วปล่อยให้เราโปรโมท หรือทำการตลาดออนไลน์ให้ เมื่อคอร์สคุณขายได้คุณจะได้ส่วนแบ่งสูงสุดถึง 60%


ULEARN 360 นอกจากจะเป็นสังคม E-Learning ขนาดใหญ่แล้ว เรายังมีผู้ติดตามและเข้าดูบทความ และหลักสูตรเราจำนวนมากทุกวัน พื้นที่ทั้งหมดที่ผู้เรียน และผู้สอนเข้าถึงได้จึงเป็นพื้นที่ที่คุณสามารถโฆษณาแบรนด์ หรือสินค้าของคุณได้ อย่ารอช้าเพียงคลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม


ในระหว่างการเรียนออนไลน์ เมื่อคุณมีคำถาม หรือข้อสงสัยที่เกี่ยวกับบทเรียน คุณสามารถแชทเพื่อสอบถามไปยังผู้สอนได้ทันที (กรณีผู้สอนออนไลน์อยู่ จะสามารถตอบคำถามได้ทันที) หรือคุณยังสามารถพูดคุยกับเพื่อนร่วมหลักสูตรของคุณเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ในทันที นอกจากนั้นกรณีมีคำถามที่นอกเหนือจากหลักสูตรที่เรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected] ได้ทุกวัน


หลายครั้งที่พบปัญหาเหล่านี้ สาเหตุหลักคือการกรอกข้อมูลเป็นภาษาอื่นที่นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ เช่น ชื่อนามสกุล และที่อยู่ เนื่องจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทั่วโลกจะสื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษเป็นหลักและยังเป็นภาษาสากลที่คนกลาง ในที่นี้คือ PayPal สามารถเข้าใจได้ และสามารถแก้ปัญหาในกรณีเกิดข้อพิพาทขึ้น เมื่อคุณพิมพ์ด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ปุ่มคำสั่งจ่ายจะไม่สามารถทำงานได้ ให้คุณเปลี่ยนเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น หากยังคงเกิดปัญหาขึ้นให้คลิกที่ PayPal เพื่อติดต่อสอบถามได้โดยตรงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถคุยภาษาไทยได้ค่ะ


 

เพิ่มเราเป็นเพื่อน เพื่อรับข้อเสนอพิเศษสุด!

 

กำลังออนไลน์

There are no users currently online
top
© Copyright 2016 ULEARN 360
พูดคุยกับเรา
พูดคุยกับเรา
เราอยู่ที่นี่! เพื่อช่วยคุณตอบข้อสงสัยและปัญหา
Connecting...
ขนาดนี้ไม่ผู้ให้บริการ.กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลังหรือติดต่อ 087-506-7659
ผู้ให้บริการของเราไม่ว่าง กรุณาลองใหม่อีกครั้งในภายหลัง หรือติดต่อ 087-506-7659
:
:
:
คุณมีคำถาหรือข้อสงสัยหรือไม่? ส่งหาเราซิ
:
:
การแชทนี้สิ้นสุดลงแล้ว
Was this conversation useful? Vote this chat session.
Good Bad
X